روش واریز/روش برداشت
حق الزحمه
دوره انتقال
ارز
روش واریز ارز حق الزحمه دوره انتقال
Crypto Wallet
Bitcoin BTC خیر فوری سپرده
Etherium ETH خیر فوری سپرده
بین بانکی
بین بانکی USD, EUR هزینه های بانک شما 3-5 روز کاری سپرده
کارت بانکی
VISA USD, EUR خیر فوری سپرده
MasterCard USD, EUR خیر فوری سپرده
سامانه پرداخت آنلاین
WebMoney USD, EUR 0.8% و نه بیشتر از $50 فوری سپرده
Skrill USD, EUR خیر فوری سپرده
NETELLER USD خیر فوری سپرده
NETELLERکارت
ها: VISA/Maestro
USD 1.75-4.95% / 0-4.95% فوری سپرده
Perfect Money USD, EUR - حساب ممتاز 0.5%
- حساب تأیید شده 0.5%
- حساب تأیید نشده 1.99%
فوری سپرده
Ngan Luong VND خیر فوری سپرده
PayToday THB commission for deposit 4% فوری سپرده
Dragonpay PHP خیر В течение 1-24 часов سپرده
روش برداشت ارز حق الزحمه دوره انتقال
Crypto Wallet
Bitcoin BTC خیر فوری برداشت وجوه
Etherium ETH خیر فوری برداشت وجوه
بین بانکی
بین بانکی USD, EUR هزینه بانک شما و بانک کارگزار 3-6 روز کاری برداشت وجوه
کارت بانکی
VISA USD, EUR 4% از مبلغ 7.50 دلار 5-6 روز کاری برداشت وجوه
MasterCard USD, EUR 4% از مبلغ 7.50 دلار 5-6 روز کاری برداشت وجوه
سامانه پرداخت آنلاین
WebMoney USD, EUR 0.8% و نه بیشتر از $50 طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Skrill USD, EUR 1% طی 1 روز کاری برداشت وجوه
NETELLER USD خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Perfect Money USD, EUR 0.5% طی 1 روز کاری برداشت وجوه
Ngan Luong VND خیر طی 1 روز کاری برداشت وجوه
PayToday THB commission for withdrawal 2% فوری برداشت وجوه
Dragonpay PHP خیر В течение 1-24 часов برداشت وجوه
انتقال داخلی
انتقال داخلی BTC, ETH خیر فوری برای حساب های یکپارچه
طی 1 روز کاری برای حساب های غیرپیشرفته
برداشت وجوه

اطلاعات بیشتر در مورد سپرده و برداشت وجوه از طریق سامانه پرداخت خاص در دفتر تاجر (Trader's Office) موجود است.

*NordFX بابت واریز یا برداشت وجه، کارمزد نمیگیرد.
**ابتدا باید کارت بانکی و حساب تجاری شما بررسی شود.

دریافت آموزش
در این بازار تازه وارد هستید؟ از بخش «شروع کار» بهره ببرید. شروع آموزش
ما را دنبال کنید (در شبکه های اجتماعی)